Hotel/Motel Discretionary Fund Logo

Hotel/Motel Discretionary Fund Logo (pdf) – Color

Hotel/Motel Discretionary Fund Logo (pdf) – Black & White